فراخوان همایش

 

سلامت در مفهوم کامل خود فقط نبود بیماری نیست و برنامه­ریزی جامع سلامت در ابعاد چهارگانه جسمی، روحی ، اجتماعی و معنوی  مورد تاکید وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است.
سلامت از مهم ترین ابعاد حیات انسان و شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی وتوسعه پایداراست. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه باتوانایی و ظرفیت های بسیار ، از جمله عوامل تاثیرگذار در پیشرفت و توسعه جوامع محسوب میشوندو تاثیر مثبت ومنفی آنان برروی همسران ، فرزندان وسایر اعضای خانواده غیرقابل انکار بوده و نقش بسیار اساسی را برعهده دارند.اندیشمندان ورهبران جامعه اسلامی زنان را بسیار مورد اهمیت قرارداده اند و جامعه را به کرامت ، عدالت ورفع ستم نسبت به زنان فراخوانده اند تازنان بتوانند درمسائل آموزشی ، تربیتی ، ومشاغل متناسب باطبیعت وشخصیت اجتماعی مسولیت های ویژه خویش را انتخاب نمایند زن خوب وتربیت شده درمکتب قرآن نه تنها خانواده خود بلکه جامعه و تاریخ را دگرگون می سازد.
در ایران اسلامی خانواده به عنوان یکی از مهم ترین بنیان های سرمایه اجتماعی تلقی می گردد . سرمایه اجتماعی ریشه در روابط اجتماعی داشته و رسیدن به توسعه و سازندگی تنها با تاکید بر سرمایه های اجتماعی با ارزشی همچون خانواده تحقق می یابد . تربیت و عواطف اجتماعی به عنوان مهمترین ویژگی‌های نظام انسانی از خانواده سرچشمه  می‌گیرد و توجه به نقش زن به عنوان محور عاطفه و تربیت امری ضروری است.
زنان بیشترین نقش رادرایفای سلامت اعضای خانواده دارند ومی توان گفت سلامت زیر بنای توسعه است وزنان زیر بنای سلامت.
 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه  باهمکاری وزارت محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و استانداری کرمانشاه در نظر دارد نخستین همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام سلامت را از تاریخ 21 تا 23 اردیبهشت ماه 1389 برگزار نماید .
هدف از برگزاری این همایش ارزیابی نقش زنان درتوسعه نظـــام سلامت کشور می باشد.

محورهای اصلی همایش

1 – نقش زنان در سلامت جسمی شامل زنان و تغذیه ، زنان و بارداری ، زنان و ورزش ، زنان و   
       بیماریهای واگیرو غیرواگیر، زنان وسوانح جسمی،زنان و سالمندی
2 – نقش زنان در سلامت روانی شامل زنان ، اختلالات  روانی و سیکل تولید مثل ، زنان و روان
       شناسی خانواده، زنان و رضایت از زندگی، زنان ومدیریت استرس
3 – نقش زنان در سلامت اجتماعی شامل زنان و تحصیل ، زنان و اشتغال ، زنان و ازدواج ، زنان
       و طلاق زنان و آسیب های اجتماعی ،زنان واعتیاد، زنان و سالمندی، زنان ودفاع مقدس
4 – نقش زنان در سلامت معنوی شامل زنان ، ادیان و سلامت جامعه آینده،حقوق زنان در ادیان
      موقعیت زنان در ادیان ، معنویت و درمان بیماریها
 
برنامه های همایش : شامل ارائه مقالات در قالب ایراد سخنرانی ، ارائه پوستر، میز گرد و کارگاههای آموزشی می باشد.