آدرس دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه     : کرمانشاه - خیابان عشایر - دانشکده پرستاری و مامایی

تلفاکس دبیرخانه : 8279796-0831