اعضای همکار کمیته علمی

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  گناباد

سازمان انتقال خون استان کرمانشاه

شورای فرهنگی اجتماعی زنان