راهنمای ارسال مقاله

 

خلاصه مقالات به زبان فارسی بوده و بایستی در زمان ارسال نتایج پژوهش مربوط به آن کامل شده باشد.
خلاصه مقالات ارسالی باید حداکثر 250 کلمه باشد و جهت تایپ متن از فونت نازنین با اندازه 12 و نرم افزار Word استفاده شود. خلاصه مقاله باید شامل بخشهای زیر باشد:
عنوان ، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ( نام ارائه کننده مشخص شود)
سازمان متبوع : نام و نشانی سازمان یا دانشگاهی که پژوهش در آن انجام گرفته است.
متن اصلی باید شامل بخشهای زمینه و اهداف پژوهش ،مواد وروشها،یافته هاونتیجه گیری باشد.
کلمات کلیدی:5-3 کلمه کلیدی
پذیرش خلاصه مقالات بصورت online بر روی وب سایت کنگره انجام می گیرد.
امتیاز آموزش مداوم : شرکت در کنگره دارای امتیاز آموزش مداوم خواهد بود و امتیاز بازآموزی به کلیه مشمو لین قانون آموزش مداوم تعلق خواهدگرفت .
مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 15 اسفند تمدیدشد.

فرم ارسال مقالات

فرم ارسال مقالات

مشخصات فردی
*
*
*
*
مقاله
*
*
*

* = ضروری