برنامه کارگاه

بسمه تعالی
 
عنوان برنامه :افزودن درمان روان شناختی به سایر درمان های موجود برای مبتلایان به چاقی     
سخنران :   دکتر خیراله صادقی عضو هیئت علمی
   مخاطبین : روان شناسان ، مشاوران ، دستیاران روان پزشکی ،  پزشکان عمومی ،  روان پرستاران ، کارشناسان تغذیه و سایر کارشناسان بهداشتی  
تاریخ اجرا : 21/2/89      ساعت شروع :00/11             ساعت خاتمه :00/13 
ردیف
عنوان
زمان
1
تلاوت قرآن کریم
10/11-11
2
ارزیابی بیمار و آشنا ساختن او با درمان CBT
30/11-10/11
3
تثبیت و ابقای کاهش وزن
12-30/11
4
پرداختن به موانع کاهش وزن
30/12-12
5
افزایش فعالیت
13-30/12
 
تاریخ اجرا : 22/2/89 ساعت شروع :00/11             ساعت خاتمه :00/13 
ردیف
عنوان
زمان
1
پرداختن به نگرانی های تصویر بدن
10/11-11
2
پرداختن به اهداف وزن
30/11-10/11
3
پرداختن به اهداف اولیه
12-30/11
4
خوردن سالم
30/12-12
5
ابقای وزن
13-30/12
        
تذکر: افراد علاقمند جهت شرکت در کارگاه آموزشی هر فرد مبلغ 300000 ریال به شماره حساب همایش که قبلا در قسمت ثبت نام در همایش قید گردیده است واریز و فیش مربوطه در روز برگزاری کارگاه به مسئولین ثبت نام تحویل نمایند.
             
%الف